Strona Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Piątkowej

 

Witamy na stronie szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Piątkowej

Menu

Strona główna

Aktualności

Nasz patron

Mapa

Nasza miejscowość

Pracownicy szkoły

Uczniowie

Dokumenty szkolne

Galeria

Nasza gmina

Linki

Plan Lekcji

 

Szkoła powstała w 1909 roku. Placówka ta wniosła do Piątkowej ożywczego ducha. Przed jej powstaniem młodzież, która chciała nauczyć się czytać i pisać uczęszczała do szkoły w Futomie (szkoła ludowa istniała tu od 1888 r., a wcześniej z przerwami była tu szkoła parafialna) lub uczyć się pisać i czytać prywatnie.  Widać jednak wyraźnie, że szkoła była instytucja oczekiwaną we wsi. W kronice miejscowej szkoły brak jest też informacji umieszczanej zazwyczaj na pierwszych stronach takich dokumentów i mówiących, kto był jej inicjatorem, ale możemy przypuszczać, że była to światlejsza część społeczności. Wśród nich na pewno był wójt Jan Sowa związany z ruchem ludowym oraz z pewnością ci, którzy posyłali swoje dzieci do prywatnych nauczycieli. Inicjatorem powstania szkoły musiał być też futomski proboszcz, energiczny organizator ks. Wojciech Stachyrak. Wskazuje na to fakt, że został on przewodniczącym pierwszej Rady Szkolnej. Miejscowa szkoła rozpoczęła pracę w grudniu 1909 r., a naukę prowadzono przez pierwsze lata w izdebce kancelarii wiejskiej. Kronika została zaprowadzona przez Franciszka Ingera w 1911 r. z opisaniem lat wcześniejszych. Na pierwszej jej stronie zapisano dwa znamienne cytaty, których słowa niedługo później miały wcielić się w życie:

„Niech żywi nie tracą nadziei i przed Narodem niosą oświaty kaganiec”bo tylko „Oświata ludu dokona cudu” 

 

Pierwszym nauczycielem został Jan Domin, a od 1911 r. funkcje tę objął Franciszek Inger uczący wcześniej w Futomie. W jednej salce kancelarii gminnej uczył 150 dzieci. Jednocześnie trwała budowa nowej murowanej szkoły. Był to pierwszy murowany budynek we wsi i na długie lata jedyny. 20 października 1911 r. proboszcz futomski ks. Wojciech Stachyrak dokonał poświecenia szkoły. Koszt budowy zamknął się w kwocie 17 900 koron.

 Nauka w szkole przebiegała nieprzerwanie do roku 1939 . w dniu 21 czerwca 1939 r. 30 sierpnia ogłoszona została mobilizacja na skutek której kierownik szkoły Jerzy Madejski wstąpił do służby wojskowej. Obowiązki kierownika szkoły w czasie wojny pełnił Antoni Zabdyz. Pan Jerzy Madejski powrócił 1 lipca 1945 r. i  przejął obowiązki kierownika szkoły.  Od 1 września 1945 r. w szkole pracowało 4 nauczycieli . W tym roku w szkole pracowali Jerzy Madejski, Antoni Zabdyz, Sieńko Aleksander, Julian Wania. Przez cały czas społeczność wsi pomagała w utrzymaniu szkoły, organizując różne zbiórki pieniężne.  Na wskutek starań kierownika szkoły  wykonywano niezbędne prace remontowe. Do szkoły w latach pięćdziesiątych uczęszczało  około120  uczniów. W szkole działało  5 organizacji uczniowskich. W roku szkolnym 1954/55 do pracy w szkole na miejsce p. Tadeusza Marcińca przybyła p. Stanisława Pałka. Uczono w trzech izbach szkolnych. Kierownik szkoły czynił starania o rozbudowę szkoły. Na początku lipca 1956 roku rozpoczęto kopanie rowów na fundamenty wg planu rozbudowy szkoły. Plan przewidywał budowę dwóch sal przylegających do korytarza starego budynku.27 lipca rozpoczęto prace murarskie. Prace częściowo ukończono przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. A całość rozbudowy zakończona 20 grudnia . Rozbudowa trwała zaledwie 5 miesięcy. Od stycznia 1960 roku szkoła w Piątkowej weszła w skład szkoły zbiorczej z siedzibą w Błażowej. W roku szkolnym 1965/66 nauka w szkole odbywała się w klasach łączonych programem szkoły 7 klasowej. Uczyło wtedy 5 nauczycieli: Kłeczek Kazimierz kierownik szkoły, Kłeczek Felicja, Czerwińska Stanisława, Sowa Leontyna i Krasań Aniela. W 1967 szkoła liczy 6 nauczycieli i 122 uczniów. Ze względu  na powiększenie grona nauczycielskiego ograniczono nauczanie w klasach łączonych tylko do przedmiotów artystycznych. w 1968 roku zmieniono stopień organizacyjny szkoły do 8 klas. Uczyło wtedy 6 nauczycieli i było 137 uczniów. W tym roku wyremontowano budynek szkoły.  Znaczną część prac wykonano w czynie społecznym. W roku 1972 wprowadzono nowy przedmiot : wychowanie obronne w kl. VII i VIII. W wyniku reformy szkolnej obniżono stopień organizacyjny szkoły do klas I - IV. Do szkoły uczęszczało 61 uczniów. Dzieci z klas V - VIII przekazane zostały do Zbiorczej Szkoły Gminnej w Błażowej i dojeżdżają  specjalnym kursem PKS dla młodzieży szkolnej. Rodzice niechętnie godzili się na dojazd dzieci do szkoły w Błażowej. Przez 4 dni rodzice nie posyłali dzieci do szkoły. Wraz z młodzieżą przeszli tez nauczyciele, tutaj pozostało tylko trzech nauczycieli Kłeczek Kazimierz, Kłeczek Felicja i Wójciak Stefania. W 1977 roku  szkoła przeszła w punkt filialny ZSG w Błażowej. Zarządzeniem Ministra Oświaty i Wychowania objęto wychowaniem przedszkolnym dzieci 6-letnie. W 1981 roku powrócili uczniowie klas V- VIII. W roku szkolnym 1982/83 następuje zmiana  na stanowisku dyrektora szkoły. Pełniący tą funkcje od 1963 roku pan Kazimierz Kłeczek odszedł na zasłużoną emeryturę, a na jego miejsce powołano panią Zofie Rybkę.  W tym czasie pracuje 9 nauczycieli. W roku 1984 zlikwidowano zbiorcze szkoły gminne i szkoła w Piątkowej stała się samodzielna placówką. W marcu 1985 roku powstaje Społeczny Komitet Pomocy Szkole na mocy Uchwały RP i RM z października 1984 r. w sprawie realizacji "Narodowego Czynu Pomocy Szkole". Przewodniczącym Komitetu zostaje wybrany dyrektor szkoły. Głównym celem ludzi zrzeszonych w komitecie jest rozbudowa istniejącego budynku , jego modernizacja i budowa Domu Nauczyciela. W marcu 1986 r. w tok prac projektowych  włącza się Kuratorium Oświaty i Wychowania proponując swój program rozbudowy szkoły. Cały czas trwają prace projektowe. Urząd Miasta i Gminy przejmuje inicjatywę w kontaktach z projektantami i chce aby budowa Domu Nauczyciela  rozpoczęła się jeszcze  w tym roku. Jednak prace koncepcyjne dotyczące budowy Domu nauczyciela posuwają się bardzo powoli. Nie został zakończony projekt tego budynku. Od 1 września 1988 roku funkcję dyrektora szkoły obejmuje p. Ewa Kozubek. W lipcu tego roku rozpoczyna się budowa Domu Nauczyciela. Cześć prac zostaje wykonana systemem gospodarczym.  W kwietniu 1991 roku następuje zmiana koncepcji  rozbudowy szkoły - nie będzie Domu Nauczyciele, projekt zostanie zmieniony i zaadoptowane to co zostało wybudowane na pomieszczenia szkolne. Na taka decyzje wpływ  miał  stale pogarszający się stan obecnego budynku szkoły.  W  dniu 12 czerwca 1994 r. odbyło się uroczyste zakończenie I etapu rozbudowy szkoły. Na te uroczystość zostali zaproszeni: kurator Oświaty Jan Stanisz, wizytator Grażyna Pisarik, ks. dziekan Adolf Kowal, ks. proboszcz Stanisław Zieliński, ks. proboszcz Tadeusz Wyskiel, burmistrz miasta  i gminy Józef Wyskiel, sekretarz urzędu Stanisława Bęben, przew. Rady Gminy Stanisław Kruczek oraz radni, kierownicy zakładów, dyrektorzy szkół z tereny gminy Błażowa i mieszkańcy Piątkowej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele parafialnym. Po mszy odbyło się poświecenie budynku , którego dokonał ks. dziekan Adolf Kowal. Kolejnym punktem programu były występy dzieci szkolnych oraz koncert kapeli Piątkowskiej. Budynek , który został oddany do użytku 12 czerwca 1994r. to część administracyjno-socjalna szkoły. Znajduje się tu kotłownia gazowa, a w części użytkowej na stałe oddział przedszkolny. Po wybudowaniu budynku dydaktycznego planuje się zorganizowanie tu świetlicy i stołówki. Będzie tu mieścić się sekretariat szkoły i biblioteka. Na razie te wszystkie pomieszczenia są wykorzystywane na izby lekcyjne. Jesienią 1994 r. na posiedzeniu Komitetu Rozbudowy Szkoły wysunięto propozycję, aby nie modernizować starego budynku lecz go wyburzyć i wybudować od fundamentów nowy. Jednak Kuratorium nie wyraziło zgody na rozbiórkę szkoły. W takiej sytuacji postanowiono kontynuować poprzednie działania, a więc zmiany w projekcie. Plan  użytkowy projektu rozbudowy szkoły SP w Piątkowej zakłada wybudowanie 8 sal lekcyjnych, a następnie sali gimnastycznej. Prace remontowo - budowlane rozpoczęto od 1 grudnia 1995 r.  Trwały one prze 3 lata i w  dniu 24 maja 1998 r. nowy budynek dydaktyczny zostaje oddany do użytku, a tym samym zostaje zakończony drugie etap rozbudowy. Uroczystości rozpoczynają się Mszą Św. w kościele parafialnym, później następuje poświecenie budynku, którego dokonuje ks. biskup Stefan Moskwa. Na uroczystość zostają zaproszone władze gminne: burmistrz Miasta i Gminy - Stanisława Bęben, sekretarz -Wiesław Wania, przew. Rady Miasta - Stanisław Bialic,  wicekurator - Alfreda Łoboda, ks. proboszcz - Stanisław Zieliński oraz radni i kierownicy zakładów pracy, dyrektorzy szkół z terenu gminy oraz mieszkańcy. W tym dniu również  na wniosek Rady Pedagogicznej, uczniów i rodziców oraz społeczności wsi szkole zostaje nadane imię wielkiego Polaka Jana Pawła II. Komitet Rodzicielski ufundował sztandar.   Nauka w roku szkolnym 1998/1999 rozpoczyna się juz w nowym budynku. W 1999 r. rozpoczyna się reforma oświaty na mocy której powstają sześcioletnie szkoły podstawowe. W szkole w Piątkowej pozostają uczniowie klas 0-VI  Z dniem 1 września 1999 r. funkcje dyrektora szkoły obejmuje p. Maria Hamerla. Obecnie szkoła liczy 65 uczniów. Pracuje 8 nauczycieli.