ROZDZIAŁ I

 

Przepisy ogólne

 

§ 1

 

1.            Nazwa szkoły brzmi:

         Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Piątkowej.

2.            Nazwa jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany skrót nazwy. 

3.            Siedzibą szkoły jest budynek nr 429 położony w Piątkowej na działce nr 2421.

4.            Szkoła jest jednostką budżetową, organem prowadzącym jest Gmina Błażowa, nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

5.            Cykl kształcenia trwa 6 lat.

6.            Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę.

7.            Szkoła realizuje zajęcia w 5- dniowym tygodniu pracy.

8.            Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.

9.            Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

§ 2

 

1.            Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.            Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.            Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy.

4.            Obsługę finansową, administracyjną i gospodarczą szkoły prowadzi Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Błażowej.

5.            Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.

6.            Szkoła może gromadzić na wyodrębnionym rachunku bankowym, środki pochodzące z:

-               dobrowolnych wpłat rodziców,

-               opłat za wyżywienie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

    

ROZDZIAŁ II

 

Cele i zadania szkoły

 

§ 1

 

1.            Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz zawarte w programie wychowawczym szkoły, a w szczególności zapewnia uczniom:

a)            poznawanie nowych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki w gimnazjum,

b)           traktowane wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata,

c)            rozwijanie własnych zdolności i zainteresowań,

d)           stwarzanie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi,

e)            udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej w ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 1 w Rzeszowie,

f)             sprawowanie opieki z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia.  

 

§ 2

1.            Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez:

a)            integrację nauczanej wiedzy w ramach:

-               kształcenia zintegrowanego w klasach I – III,

-               bloków przedmiotowych,

-               ścieżek edukacyjnych;

b)           oddziaływanie wychowawcze skierowane na priorytety takie jak:

-               przygotowanie uczniów do wykonywania obowiązków rodzinnych i obywatelskich,

-               wpajanie zasad życia codziennego,

-               pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej, hierarchizacji wartości,

-               wpajanie uczniom miłości do Ojczyzny, szacunku do tradycji narodu polskiego, jego kultury i języka;

c)            prowadzenie kół przedmiotowych i kół zainteresowań, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej;

d)           działalność organizacji uczniowskich;

e)            prowadzenie lekcji religii w szkole;

f)             współpracę szkoły z samorządem lokalnym,. Kościołem, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Rzeszowie, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Błażowej;

g)            naukę języka angielskiego w klasach młodszych.

 

§ 3

1.            Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:

a)            dyżury nauczycieli wg ustalonego grafiku,

b)           zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych,

c)            odpowiednie przygotowanie organizacyjne oraz zapewnienie opieki (zgodnie z obowiązującymi przepisami) w czasie wycieczek i imprez organizowanych poza szkołą,

d)           omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych,

e)            szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

f)             systematyczne zapoznawanie z przepisami ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne, przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową,

g)            prowadzenie szkoleń uczniów z zakresu pomocy w nagłych wypadkach,

h)            zapewnienie uczniom warunków do spożycia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej,

i)              utrzymywanie kuchni, jadalni i urządzeń sanitarnych w stanie pełnej sprawności i czystości,

j)              uwzględnianie w tygodniowym  rozkładzie zajęć dydaktyczno – wychowawczych równomiernego rozłożenia godzin w każdym dniu oraz ich różnorodności.

 

 

§ 4

1.            Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, szkoła udziela wsparcia poprzez:

a)            opiekę psychologiczno-pedagogiczną udzielaną we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w Rzeszowie oraz rodzicami (opiekunami) dziecka,

b)           zapewnienie posiłków w stołówce szkolnej finansowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej,

c)             zorganizowanie pomocy materialnej ze środków własnych oraz w ramach akcji charytatywnych,

d)           umożliwienie udziału w zorganizowanych formach wypoczynku letniego i zimowego. 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

 

§ 1

1.            Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a)            poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

b)           pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

c)            motywowanie ucznia do dalszej pracy,

d)           dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

e)            umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 

 

   

§ 2

1.            Ocenianie wewnątrzszkolne  prowadzone jest zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania stanowiącym Załącznik Nr 1 do statutu szkoły.

 

 

 

 

 

§ 3

1.            Wewnątrzszkolny System Oceniania będzie podlegał ewaluacji. O zmianie uczniowie i rodzice będą powiadamiani na początku nowego roku szkolnego.

 

 

 

                                               ROZDZIAŁ IV

 

Organa szkoły i  ich kompetencje.

 

 § 1

1.            Organami szkoły są:

-           dyrektor szkoły,

-           rada pedagogiczna,

-           samorząd uczniowski,

-           rada rodziców.

2.            Dyrektor szkoły:

a)            kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

b)           sprawuje nadzór pedagogiczny,

c)            sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,

d)           kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły,

e)            realizuje uchwały rady pedagogicznej,

f)             kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący,

g)            dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

h)            wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

3.            Dyrektor decyduje w sprawach:

a)            zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

b)           przyznawania nagród, dodatku motywacyjnego, premii oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i pracownikom obsługi,

c)            występowania z wnioskami w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,

d)           wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły, odroczenia obowiązku szkolnego lub spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą,

e)            zwolnienia ucznia na czas określony z zajęć z wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza.

 

 

 § 2

1.            Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia wychowania i opieki.

2.            Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

a)      przygotowanie projektu statutu szkoły lub jego zmian oraz zatwierdzenie po uprzednim zaopiniowaniu przez radę rodziców,

b)     zatwierdzenie planów pracy szkoły,

c)      zatwierdzenie wyników  klasyfikacji i promowania uczniów,

d)     podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

e)      przygotowanie i zatwierdzenie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego Szkoły,

f)       ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

g)      uchwalenie regulaminu swojej działalności.

3.            Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a)      organizacje pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć,

b)     przydział godzin nauczania, zajęć pozalekcyjnych i innych dodatkowych czynności dla nauczycieli,

c)      projekt planu finansowego,

d)     propozycje dyrektora szkoły o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

e)      wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia,

f)       wnioski organu prowadzącego dotyczące powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub przedłużenia kadencji na kolejny okres.

 

§ 3

1.            Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, a jego władzami są:

-               na szczeblu klas – samorządy klasowe,

-               na szczebku szkoły – Rada Samorządu Uczniowskiego (skrót RSU).

2.            Do zadań RSU należy:

a)      przygotowanie regulaminu samorządu uczniowskiego,

b)     występowanie do władz szkolnych z inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich realizacji,

c)      gromadzenie i gospodarowanie środkami materialnymi samorządu uczniowskiego,

d)     wykonywanie zadań zleconych przez dyrektora szkoły i radę pedagogiczną,

e)      proponowanie kandydata na opiekuna samorządu uczniowskiego.

3.            Samorząd uczniowski może przedstawiać dyrektorowi szkoły oraz radzie pedagogicznej wnioski i opinie dotyczące wszystkich spraw związanych z pracą szkoły, a w szczególnośći realizowania podstawowych praw ucznia, takich jak:

a)      prawo do zapoznania się z programami nauczania,

b)     prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c)      prawo do zapoznania się z wymaganiami z poszczególnych przedmiotów,

d)     prawo do organizowania życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,

e)      prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły,

f)       prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego.

4.            Szczegółowe prawa i obowiązki określa regulamin samorządu uczniowskiego.

5.            Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.

6.            Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić postanowienia samorządu, jeżeli są sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

 

§ 4

1.            Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowania do organów szkoły w tym zakresie, a w szczególności:

a)      pobudzanie i organizowanie rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

b)     współpraca ze środowiskiem szkoły  oraz środowiskiem lokalnym,

c)      gromadzenie funduszy dla wspierania działalności szkoły,

d)     zapewnienie rodzicom, przy współudziale nauczycieli, prawa do:

-         znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w klasie i w szkole,

-         zapoznania z wybranym zestawem programów nauczania dla danej klasy,

-         uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego problemów lub trudności w nauce,

-         zapoznania z wymaganiami edukacyjnymi ocen z poszczególnych przedmiotów,

-         uzyskania porad w sprawach związanych z nauczaniem i wychowaniem,

-         wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły, m.in. opiniowanie Programu Wychowawczego Szkoły, Szkolnego zestawu programów  nauczania.

2.            Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców szkoły.

3.            Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

4.            Osobą koordynującą współdziałanie rady rodziców ze szkołą jest dyrektor szkoły.

   

§ 5

1.            Organa szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działalności szkoły poprzez:

a)      uczestnictwo swych przedstawicieli w zebraniach plenarnych,

b)     opiniowanie projektowanych uchwał i Statutu Szkoły,

c)      informowanie o podjętych działaniach za pośrednictwem dyrektora szkoły.

2.            Obowiązkiem wszystkich organów działających w szkole jest stwarzanie atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania.

3.            W przypadku zaistnienie sporu obowiązkiem stron jest:

-        traktowanie dyrektora szkoły, jeśli nie uczestniczy w konflikcie, jako pierwszego organu odwoławczego,

-        podejmowanie takich działań, które pozwolą na rozwiązanie sytuacji konfliktowej na terenie szkoły.

4.      Rada pedagogiczna może występować do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o odwołanie dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

5.            Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał organów szkoły, które są niezgodne z przepisami prawa lub interesem szkoły. W takim przypadku, w terminie 2 tygodni uzgadnia sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem sporu. W sytuacji braku uzgodnienia przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi nadzorującemu szkołę.

 

                                               ROZDZIAŁ V

 

Uczniowie – prawa i obowiązki

 

 § 1

1.            Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w tym roku kalendarzowym, w którym kończy ono 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat.

2.            Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat.

3.            W uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły lub o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

4.            Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej z rocznym wyprzedzeniem.

5.            W przypadku dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

6.            Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.        

7.      Uczniowie, którzy ukończyli kl. VI kontynuują naukę w gimnazjum.

§ 2

1.            Uczeń ma prawo do:

a)      właściwie zorganizowanego procesu kształcenie zgodnie z zasadami higieny umysłowej,

b)     życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym

c)      opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochrone przed przemocą fizyczną bądź psychiczną oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

d)     poszanowania swej godności, przekonań i własności,

e)      swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczączych życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób.

f)       rozwijania zaintersowań i zdolności,

g)      obiektywnej i jasnej oceny oraz ustalonych sposobów postępów w nauce,

h)      korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych (pod opieką nauczyciela),

i)        wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,

j)        nauki religii w szkole na podstawie deklaracji rodziców lub opiekunów.

k)      korzystania z pomocy materialnej w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.

2.            Uczniowie mają prawo, poprzez działalność samorządową, organizować imprezy klasowe i szkolne pod opieką nauczyciela, zgodnie z przyjętym kalendarium. 

3.            Samowolne opuszczanie szkoły w trakcie organizowanych imprez jest niedozwolone.

4.            Uczeń ma prawo w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia, do nauczania indywidualnego w domu.

5.            Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, samorządu klasowego, rady rodziców – zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczna, jak i chęcią poszerzenia swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań.

6.            W szczególnych przypadkach (dłuższa, usprawiedliwiona nieobecność) uczeń ma prawo do korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem, w czasie wspólnie uzgodnionym. 

7.            Po zakończeniu klasyfikacji w I semestrze (przed feriami zimowymi), nauczyciel nie wpisuje do dziennika ocen na nowy semestr.

 

       § 3

 

1.            Uczeń ma  obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły,  a zwłaszcza:

a)      przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

b)     szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób;

c)      przeciwstawiać się przejawom przemocy i brutalności, pomagać słabszym,

d)     dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów;

e)      dbać o dobro, ład i porządek w szkole;

f)       brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić starannie zeszyt i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu;

g)      przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze       specyfiki ich przeznaczenia;

h)      zostawiać okrycia wierzchnie w szatni i zmieniać obuwie.

                                                                                                             

2.      Uczeń korzystający z prawa do nauki religii w szkole przyjmuje na siebie obowiązki i prawa wynikające z rozdziału VII § 5.

3.      Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu.

4.      Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń , który ją wyrządził lub grupa uczniów przebywająca w miejscu jej dokonania.

5.      Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej stan po skończonych zajęciach.

6.      Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw.

7.      Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica.

8.      Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później jednak niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności. Po tym terminie nieobecności uznawane są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione.

 

       § 4

 

1.      Każdy uczeń posiada odświętny strój, który ma obowiązek nosić w czasie:

- uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,

- grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze     reprezentacji,

- imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub rada pedagogiczna.

2.      Przez strój odświętny należy rozumieć:

a)      dla dziewcząt – ciemna spódnica i biała bluzka;

b)     dla chłopców – ciemne spodnie i biała koszula

3.      Ubiór codzienny ucznia jest dowolny przy zachowaniu następujących ustaleń:

a)      w doborze ubioru, rodzaju fryzury, biżuterii należy zachować umiar pamiętając, że szkoła jest miejscem pracy,

b)     na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie nie zagrażające zdrowiu,

c)      uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej i estetyki,

d)     wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotu.

 

       § 5

1.      Za rzetelną naukę i wzorową postawę, za dzielność i odwagę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:

- pochwałę wychowawcy wobec klasy,

- pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli,

- list pochwalny do rodziców,

- dyplom uznania,

- nagrodę książkową,

- świadectwo z biało-czerwonym paskiem, jeśli spełnia wymagania zawarte  w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

      

 

 

 

 

§ 6

 

1.            Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły i regulaminu Samorządu  Uczniowskiego  poprzez:

a)        upomnienie wychowawcy wobec klasy,

b)       upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły wobec uczniów,

c)        zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych;

d)       zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz;

e)        przeniesieniem do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty.

2.            Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesieniu ucznia do inne szkoły wnioskuje się gdy:

-               notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane w regulaminie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów,

-               zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu lub życiu innych uczniów,

-               dopuszcza się czynów łamiących prawo, np.: kradzieże, wymuszenia, zastraszanie.

3.            Od nałożonej przez wychowawcę kary, uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą, w formie pisemnej, odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 2 dni od dnia uzyskania kary.

4.            Dyrektor w porozumieniu z wychowawcą i przewodniczącym samorządu szkolnego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami Rady Pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia:

-               oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie,

-               odwołać karę,

-               zawiesić warunkowo wykonanie kary.

5.            Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje.

6.            Spory między rodzicami i nauczycielami rozstrzyga dyrektor szkoły.

7.            Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

 

 

§ 7

1.            Propozycje praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice i uczniowie.

2.            Proponowane zmiany wymagają akceptacji rady pedagogicznej.

3.            Do przestrzegania praw i obowiązków ucznia zobowiązani są zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

 

 

  

                                              

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 

§ 1

1.            W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi.

2.            Zasady zatrudniania nauczycieli i pracowników obsługi określają odrębne przepisy.

3.            W szkole tworzy się następujące stanowiska obsługi:

-         sprzątaczka,

-         konserwator,

4.            Szczegółowy zakres czynności dla pracowników, o których mowa w p.3 ustala dyrektor szkoły.

 

§ 2

 

1.            Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły    problemowo-zadaniowe.

2.            Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

3.            Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują:

-         ustalenia zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,

-         zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programu nauczania,

-         wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

-         organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego,

-         współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnieniu  ich wyposażenia,

-         wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

 

§ 3

1.            Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za   jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów.

2.            Nauczyciel zobowiązany jest do:

a)            prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego;

b)           dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom (w oparciu o pisemną opinię  publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej);

c)            odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;

d)           dbania o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny;

e)            wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;

f)             bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego traktowania;

g)            udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych;

h)            doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej wiedzy,

i)              współdziałania z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i  profilaktyki.

 

§ 4

1.            Dyrektor szkoły powierza  każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu    z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

2.            Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca w miarę możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3.            Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

4.            Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

a)            tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;

b)           inspirowanie działań zespołowych uczniów;

c)            podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

5.            Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1:

a)            otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków;

b)           planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

-               różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

-               ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych;

c)            współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniania i koordynuje ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka ( dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami);

d)           utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

-               poznania  i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

-               współdziałania w realizacji zadań wychowawczych,

-               włączania w sprawy życia klasy i szkoły;

e)            organizuje spotkania z rodzicami informując ich o postępach w nauce i o zachowaniu uczniów;

f)             na miesiąc przed końcem roku szkolnego wychowawca jest zobowiązany do pisemnego zapoznania rodziców (opiekunów) ucznia o grożącej ocenie niedostatecznej z przedmiotu.

6.      Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy.

7.            Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

8.            Rodzice i uczniowie, w uzasadnionych przypadkach, mogą mieć wpływ na dobór lub zmianę nauczyciela, któremu dyrektor powierzył zadania wychowawcy.

9.            Ostateczną decyzję w przedmiocie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.    

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

Organizacja pracy szkoły.

 

 

§ 1

1.            Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego  uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.

2.            Liczba uczniów w oddziałach szkolnych powinna wynosić nie więcej niż 26.

3     W szkole jest prowadzony oddział przedszkolny.

§ 2

1.            Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2.            Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60  minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 

§ 3

1.            Organizacja zajęć dodatkowych:

a)            zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych poza systemem klasowo-lekcyjnym,

b)           zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych,

c)            liczbę uczestników zajęć nadobowiązkowych ustalają odpowiednie zarządzenia MEN.

 

 

§4

1.             Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący.

2.            Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć  edukacyjnych ustala dyrektor szkoły, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

§ 5

1.            Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy  jest prowadzona dla uczniów, których rodzice sobie tego życzą, a w szczególności:

a)            życzenie wyrażone jest w najprostszej formie, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione,

b)           uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są opieką wychowawczą,

c)            nauczanie religii organizowane jest zgodnie z odrębnymi przepisami,

d)           nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie przyjmuje obowiązku wychowawcy klasy,

e)            nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch lekcji tygodniowo,

f)             ocena z religii jest wystawiana zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,

g)            uczniowie uczęszczający na lekcję religii mają prawo do trzech kolejnych dni zwolnienia z zajęć dydaktycznych w celu odbycia rekolekcji.

 

§ 6

 

1.            Biblioteka szkolna jest pracownią służącą, w miarę możliwości, realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli, uczniów i rodziców.

2.            Biblioteka szkolna jest:

-         pracownią szkolną stanowiącą centrum informacji o wszystkich materiałach dydaktycznych znajdujących się w szkole,

-         pracownią dydaktyczną, w której  zajęcia prowadzi nauczyciel bibliotekarz,

-         pracownią metodyczną dla nauczycieli,

-         miejscem gromadzenia i wypożyczania książek i czasopism, materiałów audiowizualnych.

3.            Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie.

4.            Biblioteka pracuje w tygodniowym wymiarze godzin ustalonych przez organ prowadzący szkoły w każdym roku szkolnym.

5.            Lokal biblioteki składa się  z dwóch pomieszczeń i umożliwia:

-         gromadzenie i opracowanie zbiorów,

-         korzystanie z księgozbioru podręcznego,

-         prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego.

6.            Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel bibliotekarz, który wypełnia swoje obowiązki organizacyjne i pedagogiczne.

7.            Do zadań bibliotekarza należy:

-               opracowanie regulaminu korzystania z biblioteki i zapoznanie z nim wszystkich uczniów,

-               prowadzenia zajęć z edukacji czytelniczej i informacyjnej,

-               gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-               selekcja zbiorów i ich konserwacja,

-               organizowanie konkursów czytelniczych,

-               przedstawianie radzie pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas,

-               współpraca z nauczycielami szkoły, a w miarę możliwości również z rodzicami uczniów,

-               współpraca z bibliotekami pozaszkolnymi i innymi instytucjami kulturalnymi.

8.            Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który zapewnia właściwy stan pomieszczeń, wyposażenie oraz środki finansowe na prowadzenie biblioteki.

 

 

§ 7

1.            Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z jednego posiłku i ciepłej herbaty w stołówce szkolnej.

2.            Odpłatność za korzystanie z posiłków ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców, uwzględniając koszty surowców oraz, w razie potrzeby, częściowe lub całkowite pokrycie kosztów przygotowania.

3.            Uczniowie, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej mogą być zwolnieni częściowo lub całkowicie z opłat za żywienie w stołówce. W tym zakresie szkoła współpracuje z M – GOPS w Błażowej.

 

 

 

§ 8

 

5.            Do realizacji zadań statutowych szkoła posiada następującą bazę :

-         sale dydaktyczne z niezbędnym wyposażeniem, które umożliwiają naukę na jedną zmianę,

-         bibliotekę,

-         zastępczą salę gimnastyczną z zapleczem oraz boiska sportowe,

-         gabinet dyrektora oraz pokój nauczycielski,

-         pomieszczenie administracyjne,

-         zaplecze kuchenne i jadalnię,

-         szatnie, archiwum,

-         zaplecze sanitarne i gospodarcze.

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

 

§ 1

 

1.      Rada pedagogiczna, samorząd uczniowski, rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i niniejszym Statutem.

     2.   Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowi Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły.

 

          3.   Spory pomiędzy pracownikami szkoły nie rozstrzygnięte Statutem, rozstrzyga  

                się zgodnie z postanowieniami Kodeksu Pracy oraz Ustawą Karta Nauczyciela.

 

                                                         § 2

 

1.      Organem kompetentnym do uchwalenia zmian w Statucie jest Rada 

      Pedagogiczna Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II w Piątkowej.

          2.   Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały.

 

 

 

 

 

Rada Pedagogiczna zaopiniowała pozytywnie Statut  5 listopada 1997r. Uchwaliła 5 listopada 1997r. Zatwierdziła zmiany 13 grudnia 2001r.

 

 

 

 wstecz