PROGRAM

ROZWOJU  SZKOŁY  NA

LATA   2004/2005 – 2008/2009

 

 

SZKOŁA  PODSTAWOWA  IM.  JANA  PAWŁA  II

W  PIĄTKOWEJ

Piątkowa 429,   woj. podkarpackie

36 – 030  Błażowa

 

 

Lp.

ZADANIE

STANDARD

SPODZIEWANE EFEKTY

TERMIN

1.

Motywowanie

uczniów  do nauki. Poprawa  wyników  kształcenia

III.3.  Efekty  kształcenia.

Wzrost wyników  nauczania o co najmniej 0,5 stopnia.

Sprawiedliwość szkolnego systemu  oceniania.  Wyniki sprawdzianu będą co najmniej  na  poziomie średniej  gminy. Zmniejszy się rozrzut między wynikami  uczniów w  szkole.

Poprawa wyników  uczniów najsłabszych.

Sukcesywni od roku

2004/2005

    do

2008/2009

2.

Poprawa poziomu znajomości

języka angielskiego

III.2.  Organizacja  procesu  kształcenia.

Wprowadzenie zajęć języka angielskiego w kl. I-III. Udział uczniów klas IV-VI w konkursach językowych.

Stopniowo

od roku

2004/2005

    do

2008/2009

3.

Tworzenie  warunków do

zdobywania informacji oraz rozwijania zainteresowań

poprzez doposażenie  biblioteki  szkolnej.

II.3.  Warunki  działalności  szkoły.

Pozyskanie sprzymierzeńców i sponsorów w celu doposażenia księgozbioru. Pozyskanie wykwalifikowanej kadry. Przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym. Wzrost zainteresowania książką.

 

Stopniowo

od  roku

2004/2005

     do

2008/2009

4.

Poprawa współpracy z rodzicami.

II.5.  Kierowanie  szkołą, obieg  informacji.

Zwiększenie frekwencji rodziców  na zebraniach szkolnych.  Zwiększenie udziału rodziców  w  życiu szkoły. Podniesienie stopnia zadowolenia rodziców ze szkoły.

Sukcesywni

 od roku

2004/2005

   do

2008/2009

5.

Lepsze  wykorzystanie komputerów  w  szkole.

II.3.  Warunki  działalności szkoły. 

Pozyskanie środków na doposażenie pracowni komputerowej. Zwiększenie liczby godzin z przeznaczeniem na zajęcia z informatyki w klasach IV-VI. Wprowadzenie zajęć z użyciem komputera w kl. I-III.

Rok

szkolny

2006/2007

6.

Poprawa  obiegu  informacji  w  szkole.

II.5.  Kierowanie szkołą, obieg informacji.

Opracowanie strony internetowej szkoły. Utworzenie systemu internetowej bazy danych.

Rok

szkolny

2005/2006

7.

Rozwój zawodowy kadry

II.2.

Rozwój  zawodowy  nauczycieli

Nawiązanie kontaktu z PCEN w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Podnoszenie kwalifikacji oraz dzielenie się własnymi doświadczeniami.

Sukcesywni

od  roku

2004/2005

    do

2008/2009

 

 

wstecz